Circulaire Infra Community

Vraagstukken
Circulaire Infra Community

InnovA58: Eerste circulaire snelweg

Om tot een eerste circulaire snelweg te komen, zullen nieuwe technologieën en processen moeten worden ontwikkeld. Dat kunnen we niet alleen. Samen met diverse stakeholders verkenden we daarom hoe een Circulaire Infra Community eruit moet zien, zodat de nieuwste circulaire innovaties worden toegepast en getest bij de realisatie van InnovA58 en daaropvolgende infraprojecten. De Bouwcampus faciliteerde het co-creatietraject in samenwerking met SmartwayZ.NL.

Stand van zaken

In september 2017 is een start gemaakt met een community ter versnelling van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Op 14 juni was de afsluitende bijeenkomst waarin de oogst werd gepresenteerd. De drie teams presenteerden hun ideeën over wat zij concreet willen uitproberen of onderzoeken als het gaat om het realiseren van de circulaire weg en hoe zij dat willen aanpakken. Op 4 september is de oogst vervolgens getoond aan het programmateam van SmartwayZ.Nl. De komende maanden krijgt het Living Lab van InnovA58 nadere invulling. De resultaten van de Circulaire Infra Community worden hierbij als input meegenomen.

Bekijk hier een poster waarop het volledige co-creatietraject gevisualiseerd is.

Links naar verslagen

Lees hier het verslag van de oogstbijeenkomst van 14 juni.

Lees hier het verslag van de evaluatie van het co-creatietraject en de presentatie aan het programmateam van SmartwayZ.Nl van 4 september.

De RUG heeft afgelopen jaar observerend onderzoek gedaan bij het Living Lab Circulair Ontwerp InnovA58, in opdracht van Rijkswaterstaat. Lees hier het eindrapport met observaties van het co-creatietraject.


Deel deze pagina

Aanleiding

Om vorm te geven aan een toekomstbestendige, duurzame economie heeft het Rijk het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ vastgesteld. Om de doelstellingen van het programma te realiseren is onderzoek, product- en procesinnovatie nodig. Het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL biedt hier ruimte voor.

SMARTWAYZ.NL
Ministerie I&M, Rijkswaterstaat, provincie Noord Brabant, provincie Limburg en gemeenten werken met markt- en kennispartijen en belanghebbenden samen binnen het programma SmartwayZ.NL. Met als doel de doorstroming van het verkeer te verbeteren in Zuid-Nederland en om innovatie te stimuleren in deze slimme regio. Ze zijn op zoek naar concrete oplossingen. Ondernemerschap en innovaties staan hierbij centraal. SmartwayZ.NL deelt kennis proactief en wil leren van anderen. Oplossingen moeten op bredere schaal toepasbaar zijn.

Doel

LIVING LAB: INNOVA58
Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg wordt in het project InnovA58 de weg verbreed. De ambitie van InnovA58 is om innovaties te stimuleren en te implementeren, zodat het project circulair wordt in aan- en afvoer van materiaalstromen in de realisatie-, beheer- en onderhoudsfase en het uitwerken van een circulair ontwerp van de hele weg inclusief de kunstwerken. Het gaat dus niet alleen om de wegverbreding van 35 km, maar om innovatie. Innovatie op de gebieden duurzame leefomgeving, slimme mobiliteit, minder hinder en LifeCycle management. Om de innovaties te laten slagen, wordt er een Living Lab gecreëerd. Dit is een ontwikkel-, test- en leeromgeving voor innovaties.

Uitgangspunt is dat de innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg worden ontwikkeld, getest en gemonitord. Zo kan ervaring opgedaan worden met het testen en implementeren van innovaties in de praktijk, zodat toepassing van innovaties versneld wordt. Vervolgens kunnen de ervaringen uit het Living lab gebruikt worden in de andere deelopgaven van SmartwayZ.NL en de  overige Nederlandse wegen.

Aanpak

Op 21 september 2017 heeft de eerste Verkenningstafel plaatsgevonden, waar meerdere stakeholders de scope en samenwerking hebben bepaald, om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. Er is verkend welke mogelijkheden en bouwstenen er nodig zijn voor een circulaire weg om in 2050 zelfs zonder afval te kunnen bouwen. Op 2 november kwamen 35 bevlogen mensen samen om de bouwstenen van Circulaire Infra te concretiseren.

Met de volgende bouwstenen is vervolgens aan de slag gegaan: 

  • Lef om samen te werken
  • Visie op een volledig circulaire weg
  • Meekoppel kansen

Het uitgangspunt dat de innovaties zoveel mogelijk op, aan of rond de weg worden ontwikkeld, getest en gemonitord geldt voor al deze bouwstenen. De verschillende teams zijn met de bouwstenen aan de slag gegaan, waarbij het Living Lab karakter wordt bewaakt.

Oogst

BOUWSTENEN

Tijdens de bijeenkomst van de community op 2 november zijn drie bouwstenen verder uit gewerkt. Hiermee zijn drie teams enthousiast aan de slag gegaan. Hieronder vind je de voortgang en oogst van deze bouwstenen. 

Meekoppelkansen

Wat gebeurt er allemaal in het gebied, waar de InnovA58 doorheen loopt? Door de omgeving erbij te betrekken, bereik je meer. Het thema circulariteit heeft koppelkansen met de thema’s energie, Smart Mobility en digitalisering.

1e co-creatiesessie 13 december 2017:

2e co-creatiesessie 15 januari 2018:

3e co-creatiesessie 24 april 2018:

Lef om samen te werken

Voor het lef om samen te werken is het noodzakelijk om over het eigen belang heen te stappen. Geef ook anderen de ruimte om dingen op te lossen. Er is breed begonnen. Niet vanuit de euro’s, maar juist vanuit de waarde.

Verslag co-creatiesessie 1 februari 2018

Co-creatiesessie 20 maart 2018:

Verslag 24 april 2018

Visie op een circulaire weg

Wat is een circulaire weg?  Na de eerste schetsen van een circulaire weg, kwamen de ideeën los. Welke functie heeft de weg? Veilig vervoer, leveren energie, schone lucht en water etc. Stel dat je opnieuw een weg zou ontwerpen, ziet die er dan hetzelfde uit? H-eb je nog wel een geleiderail of verlichting nodig bij zelfrijdende auto’s? 

VERSLAGEN PLENAIRE SESSIES

Meedoen

Wil je meer informatie over deze praktijkopgave? Neem dan contact op met Jeroen Kruithof via 015 20 26 070 of j.kruithof@debouwcampus.nl.

Nieuws

Verslag evaluatie Circulaire Infra Community

Evaluatie Circulaire Infra Community

Op 4 september presenteerde de Circulaire Infra Community haar resultaten aan het programmateam van SmartwayZ.NL
Verslag oogstbijeenkomst Circulaire Infra Community

Oogst Circulaire Infra Community

Op 14 juni presenteerden de drie teams hun bevindingen voor het bouwen van een circulaire snelweg