SHS Delft

Partners
SHS Delft

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) houdt zich bezig met de herbestemming van leegstaand vastgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting en pakt zo twee vraagstukken tegelijkertijd aan: het tekort aan studentenwoningen en het leegstandsprobleem. SHS Delft heeft geen winstoogmerk, waardoor transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker worden voor zowel de pandeigenaar als de gebruikers.
Deze stichting heeft als missie om de problemen van leegstand op een maatschappelijk verantwoorde manier op te lossen, en het bewustzijn over de mogelijkheden die herbestemming hierin speelt te vergroten.

 


Deel deze pagina

Om haar missie te kunnen bewerkstelligen heeft SHS Delft twee doelstellingen geformuleerd: Tijdelijk Herbestemmen & Kennisontwikkeling. Het primaire doel is het integraal ontwikkelen en tijdelijk exploiteren van leegstaand vastgoed naar studentenhuisvesting. De stichting vervult hierbij de rol van initiatiefnemer en planontwikkelaar. Gedurende het herbestemmingsproces, de exploitatie en het beheer ligt de focus bovendien op de kwaliteitsbewaking.

Op het gebied van kennisontwikkeling richt de stichting zich op het verzamelen en het vergroten van de theoretische kennis en de praktijkkennis op het gebied van herbestemming naar studentenhuisvesting. De stichting deelt deze opgedane kennis zo veel mogelijk met geïnteresseerde medestudenten, marktpartijen en overheden om het concept en de uitwerkingen van tijdelijke herbestemmingen onder de aandacht te brengen.

Het concept van SHS Delft is om projecten te realiseren en te exploiteren op basis van artikel 3.22 van de Wet Ruimtelijke Ordening. Dit artikel stelt de stichting in staat een tijdelijke ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan, waardoor het planvormingstraject verkort wordt en sneller in studentenhuisvesting voorzien kan worden.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Momenteel doen wij bij SHS Delft onderzoek naar zeer tijdelijke transformatieprojecten van 3 tot 5 jaar. Daar willen wij een circulair systeem voor ontwikkelen, waarmee gebouwen op een snelle, duurzame manier getransformeerd kunnen worden zonder daarbij afval en restmaterialen te creëren. Daarnaast is het de bedoeling dat die circulaire inboedel zo flexibel wordt dat alles na de exploitatieperiode van het ene transformatieproject eenvoudig verplaatst kan worden naar het volgende complex. 
De Bouwcampus is voor ons een platform om zulke ideeën te delen, met relevante partijen in contact te komen en nieuwe ideeën op te doen.     

Contact

Aan 't Verlaat 31
2612 XW Delft
T: (+31) 6 13 45 19 01
E: info@SHSDelft.nl 

Contactpersoon: Liesbeth van Walsum, voorzitter: l.vanwalsum@shsdelft.nl

 

Specificaties

  • Werkvelden: Herbestemming, Transformatie, Projectmanagement
  • Thema's: Studentenhuisvesting, Tijdelijkheid, Circulaire Economie 
  • Website
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Partners