Themakaart Bouw

Vraagstukken
Themakaart Bouw

Naar aanleiding van de Nationale Wetenschapsagenda is door meerdere partijen de wens uitgesproken te komen tot een ‘Wetenschapsagenda voor de bouw’. In september hebben 4 denksessies, onder leiding van De Argumentenfabriek, in samenwerking met Bouwend Nederland op De Bouwcampus plaatsgevonden. In deze denksessies hebben meer dan 50 deelnemers actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Wetenschapsagenda voor de bouw. 

Download en bekijk hier de Themakaart Bouw. 


Deel deze pagina

Aanleiding

Naar aanleiding van de Nationale Wetenschapsagenda is door meerdere partijen de wens uitgesproken te komen tot een ‘Wetenschapsagenda voor de bouw’.

Doel

De Nationale Wetenschapsagenda heeft als doel de thema’s te bundelen waar de wetenschap zich de komende jaren op zou moeten gaan richten. Wat zijn de kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap? Hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en economische kansen benutten?

Aanpak

Uit de sessies kwam duidelijk naar voren dat het meer is dan een wetenschapsagenda. Het gaat om innovatie in de bouw, de (bouw)opgaven en de bijbehorende vragen/thema’s om de opgaven ook daadwerkelijk te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame inrichting, beheer en economie. De eerste contouren van de thema’s van de agenda zijn door De Argumentenfabriek gedeeld met de projectgroep, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen zitting hebben. De geschetste thema’s zijn richtinggevend en inspirerend voor de gehele bouwsector.

Fundament voor een langdurige coalitie
Doel is nu om de agenda in de aankomende weken te valideren en te preciseren. Hierdoor kan de agenda het fundament gaan leggen voor een langdurige coalitie van bij de bouw betrokken partijen, zoals gebruikers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen. Tevens biedt de agenda een basis om richting te geven aan de kennisontwikkeling in de sector. Waarbij naast traditioneel technisch wetenschappelijk onderzoek ook aandacht wordt gevraagd voor andere wetenschappelijke disciplines en de verbinding met meer praktische disciplines. Er zijn genoeg maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, klimaatverandering, duurzaamheid, waterbescherming en mobiliteit die vragen om nieuwe innovatieve oplossingen.

Van analyse tot agenda
Het traject om te komen tot de agenda is eind juni 2015 gestart. Als eerste stap is een uitgebreide literatuuranalyse uitgevoerd en is de concept agenda opgesteld. In de tweede stap zijn - samen met een groot aantal van jullie (opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, gebruikers, leveranciers, belangenorganisaties, investeerders, etc.) - in september de 4 verschillende denksessies gehouden. We zijn hierdoor gekomen tot de relevante thema’s voor de agenda, welke doelen hierbij behoren en de voor de bouw relevante onderwerpen.De derde en laatste stap is om de concept Agenda voor de bouw te finaliseren. In de aankomende weken wordt de agenda in de projectgroep besproken. Het eindresultaat, een agenda met herkenbare en werkbare thema’s voor de bouw, wordt dan gevalideerd. 

Oogst

Op 13 januari 2016, tijdens de officiële lancering van De Bouwcampus, is de Themakaart Bouw aangeboden aan de ministers Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus en Stef Blok.

Download en bekijk hier de Themakaart Bouw. 

BETROKKEN PARTNERS

Bouwend Nederland en 3TU: TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente. 

 

  

Meedoen

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@debouwcampus.nl

Partners

  • Bouwend Nederland
    Bouwend Nederland maakt zich hard voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.