Marktbenadering grootschalige herhuisvesting politie

Vraagstukken
Marktbenadering grootschalige herhuisvesting politie

In 2013 is de politie samengevoegd van in totaal 26 verschillende korpsen naar 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. Parallel aan de samenvoeging van de politie wordt ook het dienstverleningsconcept van de politie aangepast en verder ontwikkeld. Onder andere deze ontwikkelingen vragen om een andere visie op de huisvestingsstrategie van de politie.

MARKTVISIE EN LEIDENDE PRINCIPES
Lees hier de marktvisie voor de huisvestingsopgave van de politie, met de bijbehorende leidende principes en een infographic van de marktvisie.

Wat kunnen partners nu concreet verwachten van de politie? En hoe kunnen zij zelf bijdragen aan de grootschalige vastgoedopgave waar de politie voor staat? Lees het artikel 'De Marktvisie: samen werken aan de toekomstige huisvesting politie'

INNOVATIE CHALLENGE
De politie organiseert in samenwerking met Bouwend Nederland in 2018 een innovatie challenge rond de huisvestingsopgave van de politie. Lees meer over de innovatie challenge via onderstaande button. 

INNOVATIE CHALLENGE    


Deel deze pagina

Aanleiding

De ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat steeds hogere eisen aan het werk van de politie worden gesteld. Denk daarbij aan de steeds complexer wordende criminaliteit, de grote instroom van asielzoekers of de rol van de politie bij de bestrijding van terrorisme en de radicalisering van jongeren. Tevens is als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen met de vorming van de politie de zichtbaarheid en de aandacht vanuit de media enorm toegenomen.

Ook deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor het dienstverleningsconcept van de politie en een steeds nauwere samenwerking vragen met haar ketenpartners.

Zowel de reorganisatie van de korpsen, de veranderingen in het dienstverleningsconcept als maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassing van de huisvesting van de politie en de ontwikkeling van daarbij passende huisvestingsconcepten. Hiervoor wordt een omvangrijk huisvestingsprogramma opgesteld dat de komende 10 jaar wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering hiervan zal een andere samenwerking met markpartijen en een intensievere samenwerking met andere publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen nodig zijn.

Doel

De politie gaat de komende 10 jaar de opgave via een huisvestingsprogramma uitvoeren. Dit programma zal uit honderden projecten bestaan met een investeringsvolume van tussen de 1 en 1,5 miljard euro. Het programma bestaat uit zowel nieuwbouw als renovatie alsmede functionele verbetering in combinatie met groot onderhoud. De ambities die met dit programma moeten worden gerealiseerd zijn:

  • De invoering van nieuwe huisvestingsconcepten waarbij er een nauwe relatie is tussen gebouw, ICT en operaties;
  • Verduurzaming van de voorraad waaronder energie neutraliteit;
  • Faciliteren van ontwikkelingen in de operatie van de politie via standaardisering, flexibilisering van de huisvesting en waar nodig maatwerk.

Aanpak

De ambitie vraagt om vernieuwing op de volgende terreinen:

  1. Andere wijze waarop de markt betrokken wordt bij uitvoering van het programma. Meedenken in eerdere fases, meer geïntegreerde bouworganisatievormen en clustering van projecten zullen daar belangrijke aspecten bij zijn.
  2. Verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuwe en duurzame huisvestingsconcepten, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën, smartbuilding concepten e.d.

Beide aspecten hangen nauw met elkaar samen. De samenwerking met de markt en de wijze van aanbesteden moeten enerzijds leiden tot een betere relatie tussen kosten en kwaliteit en meer zekerheid over prestaties van de huisvesting tijdens de exploitatie en anderzijds moet het meer ruimte bieden voor de toepassing van innovaties en gerichte experimenten.

Hoewel de huisvesting van de politie op onderdelen aan specifieke eisen moet voldoen komen deze eisen voor groot deel overeen met eisen aan andere gebouwen. Dit geldt vooral voor kantoorgebouwen. Bovendien hebben politiepanden qua omvang een courante maat. De eisen die gesteld worden aan het realisatieproces van de huisvesting zijn zelfs nagenoeg gelijk aan die van andere opdrachtgevers in de collectieve sector. Dit alles maakt dat de politie waar mogelijk wil samenwerken met andere opdrachtgevers in de publieke sector en gebruik wil maken van kennis die bij hen aanwezig is. Daarnaast wil ze ook gebruik maken van de kennis in de markt en de door kennisinstellingen ontwikkelde kennis en instrumenten. De politie wil onder meer via De Bouwcampus en het Opdrachtgeversberaad komen tot strategische samenwerking en partnerschap met andere partijen.

Oogst

Eerste bijeenkomst 6 oktober 2016
Tijdens deze eerste bijeenkomst ging de politie in geprek met vertegenwoordigers uit de wetenschap. Deze bijeenkomst had tot doel om vanuit de wetenschap in overleg te gaan over de manier waarop de opgave benaderd kon worden.

Strategische conferentie 8 december 2016
Op donderdag 8 december 2016 was op De Bouwcampus een bijeenkomst rondom het huisvestingsvraagstuk van de politie. Lees hier het verslag

Marktconsultatie 16 februari 2017
Op donderdag 16 februari 2017 ging de politie met een grote vertegenwoordiging van de markt in gesprek over de herhuisvestingsopgave.

Werksessie 22 maart 2017
Op woensdag 22 maart is verder gesproken over de invulling van de marktvisie, specifiek voor de politie. Bij deze bijeenkomst is een kerngroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie en vanuit de markt, die de volgende stappen zal gaan zetten in deze huisvestingsopgave.

Kerngroepbijeenkomsten
In 2017 kwam de kerngroep een aantal keer bijeen: 

19 april 

24 mei

5 oktober

13 december - afsluiting van deze fase. 

Brede bijeenkomst 28 juni 2017

Op 28 juni presenteerde de politie welke stappen zijn gezet in het opstellen van een gezamenlijke marktvisie en de concept marktstrategie. Ook werd input opgehaald voor de verdere ontwikkeling van de marktstrategie, toepassing van de leidende principes en innovatiemogelijkheden in de opgave. 

Marktverkenning 13 juli 2017

Op 13 juli was een sessie van de politie rondom de marktverkenning ingenieursdiensten op De Bouwcampus. Tijdens deze bijeenkomst ging de politie met ingenieursdiensten in gesprek over de wijze waarop de politie haar ingenieursdiensten kan inrichten vanuit expertise uit de markt. 

Lancering martkvisie en innovatie challenge 6 februari 2018

Samen met bijna 200 bezoekers heeft de politie dinsdag 6 februari op De Bouwcampus de marktvisie huisvesting gelanceerd. De feestelijke bijeenkomst was tevens het startschot van de innovatie challenge.

Meedoen

Wil je meedoen met de huisvestingsopgave of meer informatie? Neem dan contact op met info@debouwcampus.nl.

 

 

Specificaties

  • Werkvelden/thema's: 
    Procesinnovatie, utiliteitsbouw, huisvestingsstrategie, marktstrategie. 

Nieuws

Nationale Politie verkent herhuisvestingsprogramma met marktpartijen

Politie verkent herhuisvestingsprogramma

De Bouwcampus als objectief podium voor grote utiliteitsbouwopgave.
Nationale Politie: ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

‘Laten we het samen gaan ontdekken’

Op 16 februari ging de Nationale Politie op De Bouwcampus in gesprek met marktpartijen over de huisvestingsopgave.