• Start
  • Nieuws
  • Verslag co-designsessie Hoogwaardig wonen naast een asfalt- of betoncentrale

Verslag co-designsessie Hoogwaardig wonen naast een asfalt- of betoncentrale

Verslag co-designsessie Hoogwaardig wonen naast een asfalt- of betoncentrale

Op 11 december heeft er een co-designsessie plaatsgevonden waarin de vraag centraal stond hoe we hoogwaardig kunnen wonen naast een beton- of asfaltcentrale. Onder begeleiding van drie ontwerpbureaus is er ingezoomd op hoe het verstedelijkingsgebied er dan daadwerkelijk uit zou komen te zien.

Sinds het voorjaar zijn de Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus bezig geweest met het concretiseren van het vraagstuk, het uitwerken van de visie op wonen en werken en hoe deze ruimteclaims te integreren in het stedelijke gebied. Wat doen we lokaal en wat in de regio? Met deze co-designsessie zijn we begonnen met de aftrap van een nieuwe fase: concreet maken hoe we deze ruimteclaims in dit soort herstructureringsgebieden vorm kunnen geven.

Ga voor meer informatie over deze praktijkopgave naar het co-creatielab.

Geplaatst: 18 december 2018

Deel deze pagina

Studio Marco Vermeulen, Must Stedebouw en Door Architecten in samenwerking met Smartland namen de stedelijke omgeving van de toekomst onder de loep. Vragen en dilemma’s als de balans tussen de kwaliteit van wonen versus de hinder van een beton- of asfaltcentrale, genormeerde hinder t.o.v. de beleving van hinder en het wel of niet verplaatsen van centrales kwamen onder andere ter sprake. In elke groep werd besproken hoe de omgeving van een beton- of asfaltcentrale het beste ingericht kon worden, bijvoorbeeld flexibel zodat de bestemming in de loop der jaren zou kunnen worden aangepast als de beton- of asfaltcentrale met minder hinder gepaard gaat.

Studio Marco Vermeulen, Must Stedebouw en Door Architecten/Smartland hebben tijdens de bijeenkomst veel input gekregen om hun visies en ontwerpoplossingen verder uit te werken. Tot eind januari gaan zij hiermee aan de slag.

Co Desgnplenair
Co Design00
Co Design01
Co Design02
Co Design03
Co Design05
Co Design06
Co Design07
Co Design08
Co Design09
Co Design1
Co Design2
Co Design3
Co Design4
Co Design6
Co Design7

Jan Nederveen van de gemeente Delft: 'Met de uitkomsten uit deze bijeenkomsten gaan wij echt aan de slag. Dit is het moment dat de kaart van Zuid-Holland opnieuw wordt getekend. Graag horen wij als Verstedelijkingsalliantie wat de regionale en lokale ruimtevraag is voor * HMC-bedrijven. Dit is het moment om antwoord te geven op deze vraag waarbij we ons hard willen maken voor de centrale van 2040 en niet die van 2000.” *Hogere Milieu Categoriebedrijven (HMC) met een milieuklasse 4 of hoger. 

Terugblik eerder traject

Sinds het voorjaar van 2018 zijn de Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus samen een co-creatietraject gestart. De Verstedelijkingsalliantie staat voor een grote uitdaging. In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de ontwikkeling van deze woningbouwlocaties te versnellen en de agglomeratiekracht maximaal te benutten. De alliantie bestaat uit de gemeente Delft, Rijswijk, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Zoetermeer en wordt ondersteund door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en de Provincie Zuid-Holland.

Er zijn 13 transformatielocaties gedefinieerd in de verschillende gemeenten. Zij liggen geconcentreerd langs de bestaande infrastructuur op de lijn Dordrecht-Leiden. Als onderdeel van de samenwerking binnen de Verstedelijkingsalliantie worden bovenregionale kansen en knelpunten binnen de transformatielocaties geïdentificeerd en op regionaal niveau geprobeerd deze kansen en knelpunten op te lossen. De Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus zoeken samen naar oplossingen voor één van deze geïdentificeerde bovenregionale knelpunten: het vinden van een goede balans tussen wonen en werken in de geselecteerde gebieden. Beide zijn van groot belang voor de stad en hoe kan je tegemoetkomen aan hun beider ruimtebehoefte?

In juni hebben twee verkenningsgesprekken plaatsgevonden over de combinatie van wonen en werken. Een belangrijk resultaat uit deze gesprekken was dat er naast een visie op wonen en het mengen van wonen-werken ook een visie op werken nodig is. Op 1 en 27 november zijn er twee co-creatiesessies geweest met als doel om een gezamenlijk gedeelde visie op het werken te ontwikkelen. Hiervoor is, als voorbeeld van complexe inpassing, de betonsector en de asfaltsector als vertegenwoordigers van bedrijven met een HMC* van >4,0 genomen. Meer generiek is deze opgave te zien als voorbeeld hoe we in Nederland om moeten gaan met steeds meer en soms tegenstrijdige ruimteclaims die als gevolg van de energie-, grondstoffen- en gezondheidstransitie op ons afkomen.