Marktvisie - een half jaar later

Marktvisie - een half jaar later

Tijdens de lancering van De Bouwcampus is de Marktvisie gepresenteerd. Met de ondertekening van de Marktvisie hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouw en infra aangegeven samen te willen werken aan een vitale en duurzame sector. Nu, een half jaar later, hebben de initiatiefnemers van de Marktvisie de balans opgemaakt. NL Ingenieurs is een van deze partijen. Jacolien Eijer (directeur NL Ingenieurs) heeft dit weergegeven in een presentatie met toelichting. In de presentatie wordt ingegaan op de manier waarop de brancheorganisaties, Rijkswaterstaat en ProRail de implementatie van de Marktvisie verder vormgeven.


Door Jacolien Eijer (directeur NL Ingenieurs)  

Geplaatst: 24 augustus 2016

Deel deze pagina

Doel van de marktvisie

De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het oorspronkelijke doel van de marktvisie wat aan het veranderen lijkt te zijn. De marktvisie is geïnitieerd door Rijkswaterstaat met een toespraak van Jan Hendrik Dronkers waarin hij aangeeft dat hij af wil van de vechtcontracten. Deze uitspraak kreeg vleugels en vond snel weerklank in de markt. Het werd al snel duidelijk dat we anders, beter moeten gaan samenwerken. In de marktvisie is vrij expliciet beschreven van welk gedrag naar welk ander gedrag we moeten bewegen.

Maar “beter samenwerken” is natuurlijk geen doel op zich en daarmee krijg je ook geen tienduizenden mensen in beweging. Evenzo belangrijk is het om de maatschappelijke uitdagingen en veranderingen die op ons pad gaan komen het hoofd te kunnen bieden. Zowel in het fysieke domein als op het gebied van technologie, economie en sociale context is de wereld in rap tempo aan het veranderen. Wij, Rijkswaterstaat, ProRail en de brancheorganisaties hebben naar elkaar uitgesproken dat we als Nederlandse sector toonaangevend willen zijn in de wereld. Daarvoor is een uitmuntende samenwerking noodzakelijk. Dàt is het grotere doel van deze marktvisie.

Organisatie

Sinds het initiatief van Rijkswaterstaat zijn veel andere publieke opdrachtgevers in beweging gekomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen zijn een marktvisietraject gestart resp. herstart en ook bij enkele provincies en gemeenten is men bezig. Het betreft ook niet alleen werk in het fysieke domein, maar ook bedrijfsvoering, ICT en op termijn mogelijk andere werkvelden.

Om de implementatie behapbaar te houden kiezen we er nadrukkelijk voor om hier niet één groot project van te maken. Er zal een soort amoebemodel ontstaan met meerdere kernen die wel met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal leren van elkaar maar dat we elkaar niet afremmen.

Voor de rijksinfra werken we met een kerngroep met daarin vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en bedrijven, in dit geval: Bouwend Nederland, Uneto-VNI, de Vereniging van Waterbouwers, Advin, MKB-infra, Rijkswaterstaat, ProRail en NLingenieurs. NLingenieurs is het komend jaar voorzitter van deze kerngroep. Om die kerngroep heen hebben zich diverse werkgroepen gevormd.

Sommige werkgroepen kunnen werken voor meerdere marktvisie-kernen. Zo maken we de verbinding tussen de verschillende marktvisie-initiatieven.

Uitgangspunten voor de aanpak

Onze aanpak kent een aantal heldere uitgangspunten:

  • iedere organisatie heeft zelf de taak om binnen de eigen organisatie de marktvisie te implementeren
  • waar mogelijk trekken we samen op
  • we geven nu de voorkeur aan experimenteren (aan de slag) boven bestuderen (denken). Vanuit de experimenten vinden we de aanknopingspunten voor robuuste verandering.

We schatten in dat de experimenten gaan leiden tot een onderkenning dat we vaardigheden, houding & gedrag of cultuur moeten gaan aanpakken. Of het kan leiden tot wijziging van systemen, structuren of procedures. Het belangrijkste is dat we de leerervaringen vanuit de experimenten delen en niet laten bij alleen de mensen die hebben meegedaan met het experiment.

Het proces

Het proces dat we volgen bestaat uit 5 stappen. In het eerste jaar ligt de nadruk op de vertaling van de marktvisie naar een concrete doorvertaling naar organisaties die de marktvisie hebben ondertekend en ook binnen die organisaties naar afdelingen en medewerkers. Maar we willen dit jaar ook meteen aan de slag! We zijn op dit moment (zomer 2016) een aantal experimenten aan het starten om een aantal benodigde veranderingen uit te proberen.

Leren

Tijdens de implementatie van de marktvisie gaan we veel aandacht besteden aan het lerend  vermogen van de sector. Binnen onze eigen Rijksinfra-marktvisie zorgen we dat we de ervaringen uit de experimenten goed oppakken en voldoende borgen en uitdragen. We zullen daarbij gebruik maken van coaches die wat verder van de experimenten afstaan. We noemen dit het eerste lijns leren.

We hebben De Bouwcampus gevraagd een rol te spelen in het samenbrengen van de leerervaringen uit de verschillende marktvisie-initiatieven. Wij vragen hen om, samen met wetenschappers, te onderzoeken of patronen zijn te halen uit de leerervaringen en of die leiden tot nieuwe kennis die we weer kunnen toepassen/toetsen in de praktijk.

Opleiden

Over het volgende zijn we het eens: het is waardevol om te zorgen voor gezamenlijke opleidingen ten behoeve van de noodzakelijke verandering van gedrag/competenties. Er zijn nu al veel aanbieders van opleidingen. Het is niet de bedoeling daar nog een academy aan toe te voegen. Wel zorgen we voor een programmaraad voor opleidingen die vooral de behoefte die volgt uit de leerervaringen weet te vertalen naar leerdoelen. We proberen daarna zoveel mogelijk de bestaande aanbieders van opleidingen te benutten.

Sturing

Ieder marktvisie-initiatief heeft zijn eigen sturing. Daarin moet het vooral gaan om het borgen van de leerervaringen. De sturing wordt op verschillende niveaus ingericht.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de implementatie van de marktvisie. Een aparte werkgroep communicatie werkt nu aan een plan. Belangrijk onderdeel is een digitaal platform die de marktvisie-community kan ondersteunen.

Events en overleggen

Met een kleine actieve club werken we intensief samen. Zo kunnen we aan de slag en toch in afstemming zijn. De kerngroep stemt de lopende acties af en zorgt voor het leggen van verbindingen. Een aantal keer per jaar halen we uit de experimenten de leerervaringen op en verspreiden die aan de aangesloten partijen, door middel van nieuwsbrieven en het Marktvisie Congres. We streven ernaar om jaarlijks een grote Marktvisie-dag te hebben met betrokkenen vanuit alle marktvisies-initiatieven. We hebben De Bouwcampus gevraagd hierin een rol te spelen.

Vragen of opmerkingen?

Mail Jacolien Eijer: jacolien.eijer@nlingenieurs.nl

SWAY Presentatie

Via deze link kunt u de presentatie bekijken.