Terugkombijeenkomst Toekomst Noordersluis

Terugkombijeenkomst Toekomst Noordersluis

De Noordersluis, wat kunnen we daar straks mee als de nieuwe zeesluis in gebruik wordt genomen? In januari 2019 vond de startbijeenkomst van het co-creatietraject plaats met meer dan 100 personen die ideeën inbrachten voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. In de maanden daarop volgend zijn er vijf teams ontstaan die een perspectief hebben uitgewerkt en die tijdens de oogstbijeenkomst in september hun idee presenteerden. Precies een jaar na de start, op 28 januari 2020, vond een terugkombijeenkomst plaats in SHIP IJmuiden waarin Rijkswaterstaat alle betrokkenen op de hoogte bracht van de voortgang en ontwikkelingen. De opkomst was groot en in werksessies werden de perspectieven door de teams nog een stap verder gebracht.

Geplaatst: 06 februari 2020

Deel deze pagina

Terugblik door Rijkswaterstaat

Allereerst gaven Andrea van der Kerk en Bas Post van Rijkswaterstaat een update: ‘We nemen jullie mee in wat er is gebeurd tussen de oogstbijeenkomst en nu en praten jullie graag bij over de voortgang bij Rijkswaterstaat en in de teams.’ Na de oogstbijeenkomst heeft Rijkswaterstaat door middel van onderzoeken meer informatie over de perspectieven verzameld. Ook zijn de perspectieven breed gedeeld binnen Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit om de mogelijkheden om de ideeën te realiseren te onderzoeken en te inventariseren welke rol Rijkswaterstaat en het Ministerie zouden kunnen spelen. Ook zijn er regelmatig gesprekken gevoerd met de teams over waar ze op dat moment stonden en hoe de volgende stap gezet kon worden.

Bekijk de video waarin drie personen van Rijkswaterstaat West-Nederland-Noord vertellen wat zij na de oogstbijeenkomst ondernomen hebben: Bob Demoet – Hoofd Ingenieur Directeur, Suus Boerma – Omgevingsmanager V&R en Sluizencomplex IJmuiden en Isabel van de Geer – Afdelingshoofd verkenningen en planuitwerking.

Daarnaast gaven Bas en Andrea een vooruitblik naar de komende maanden, waarin wordt toegewerkt naar een advies aan het Ministerie over het vervolgtraject in de zomer van 2020. Samen met de teams en omgevingspartijen worden de vervolgstappen vormgegeven. Op de terugkomdag werd de eerste stap gezet.

Uitgevoerde onderzoeken

Rijswaterstaat heeft drie onderzoeken laten uitvoeren:
1. Onderzoek door Blueconomy om een globaal inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de perspectieven en welke vervolgvragen nog beantwoord moeten worden.
Bekijk de Tutorial van Teun Morselt van Blueconomy met zijn observaties

2. Duurzaamheidsonderzoek Royal HaskoningDHV met vier pijlers:

 • Energie (verbruik, besparing, opwekking en CO2-emissies) 
 • Materialen (mate van circulariteit, wijze van gebruik sluis en de milieu-impact)
 • Ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde)
 • Vestigingsklimaat (werkgelegenheid, aantrekkelijkheid voor bedrijven, bereikbaarheid)

3. Evaluatieonderzoek Royal HaskoningDHV naar de co-creatieaanpak die nieuw is voor Rijkswaterstaat. Een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek zijn:

 • Zet als Rijkswaterstaat co-creatie vaker in
 • Pas co-creatie toe op complexe en gebiedsgerichte opgaven die onderdeel uitmaken van een groter geheel
 • Geef co-creatie een plaats in de beleidsfase
 • Blijf transparant bij vervolgstappen

Werksessie ‘Perspectieven onder de loep’

Peter de Raaf, co-creator van De Bouwcampus, lichtte de dynamische werksessie toe waarin in groepen gezamenlijk een aantal vragen werd besproken om concreter te maken hoe een perspectief gerealiseerd kan worden:

 • Is het idee sluis-gebonden of kan het elders?
 • Welke combinaties (van perspectieven) zijn er?
 • Wat is er nodig om dit te realiseren?
 • Wie kan/wil wat doen? (rol van het team, rol Rijkswaterstaat, rol van andere partijen)

De groepjes bestonden uit een mooie mix van personen die vanuit verschillende invalshoeken aanwezig waren. Bij elke groep sloot iemand van Rijkswaterstaat aan om vanuit zijn/haar expertise en netwerk mee te denken over concrete vervolgacties en rolverdeling.

Afsluiting

Na de werksessie kreeg elke groep de mogelijkheid hun opbrengst te presenteren aan de rest van de deelnemers. Er zijn nieuwe inzichten en concrete vervolgacties naar voren gekomen die de ideeën helpen naar de volgende fase. Het energieniveau van de bijeenkomst was hoog. De eerste vervolgafspraken zijn ter plekke al gemaakt. Het is duidelijk dat alle teams nog volledig achter hun eigen perspectief staan en graag willen dat deze, eventueel in combinatie met de andere ideeën, uitgevoerd wordt. Rijkswaterstaat zal de opgedane inzichten verwerken in het adviesrapport dat aan het Ministerie wordt overhandigd.

De rol van De Bouwcampus houdt nu op, maar Rijkswaterstaat zal direct contact blijven houden met alle teams en hen op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de toekomst van de Noordersluis.

Meer informatie

Voor meer informatie over het sluizencomplex, het co-creatieproces en de vijf perspectieven, zie: www.toekomstnoordersluis.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Andrea van der Kerk, omgevingsmanager Toekomst Noordersluis: andrea.vander.kerk@rws.nl / 06-11918402. 

01
02
03
04
05
06