Stroomversnelling Bruggen

Stroomversnelling Bruggen

Verslag tweede bijeenkomst 26 april 2016

In Nederland zijn er zo’n 40.000 bruggen en viaducten, waarvan de meesten bijna 50 jaar geleden zijn aangelegd. De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave. Een diversiteit aan partijen onderzoekt in het traject Stroomversnelling Bruggen op De Bouwcampus hoe de vervangingsopgave voor bruggen innovatief kan worden ingevuld: hoe kunnen we het vervangingsproces optimaliseren? En welke innovatieve producten kunnen worden toegepast?

25 enthousiaste deelnemers kwamen dinsdag 26 april bijeen om in co-creatie aan de slag te gaan met onder meer deze vragen, met dagvoorzitter Egon Janssen (De Bouwcampus).

Geplaatst: 17 mei 2016

Deel deze pagina

Dilemma’s bij vervanging

Paul Waarts (provincie Noord-Holland), trapte de bijeenkomst af met een pitch over de dilemma’s die je tegenkomt bij het vervangen van bruggen en de wijzen waarop je hiermee kunt omgaan. “Ik chargeer, want voor de nuance hebben we geen tijd”, aldus Paul. Grofweg zijn er vijf manieren voor het omgaan met de vervangingsopgave van bruggen stelde Paul: je kunt slopen (niet vervangen), beperken van aslast/totaallast, versterken, vervangen of niets doen. Voor opdrachtgevers is het lastig om een keuze te maken in bovenstaande opties vanwege diverse onzekerheden, namelijk op demografisch, ecologisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, economisch en politiek/juridisch gebied. Naast deze onzekerheden is er ook een aantal dilemma’s te onderscheiden die Paul tegenkwam bij het vervangen van bruggen. De volgende dilemma’s worden aangedragen door Paul:

Grote vervangingsopgave Weinig geld
Grote onderhoudsopgave Weinig gegevens
Veel “complicaties” bij nieuwe bruggen Kennisniveau markt 
Duurzaam hergebruik Laagwaardig
Hinder Trage “organische” bouw
Lange aanlooptijd Degelijke procedure
Financier betaalt Bepaalt


Deze dilemma’s bieden lessen om in overweging te nemen bij het ontwikkelen van de vernieuwingsopgave Stroomversnelling Bruggen. Paul Waarts formuleert vanuit de provincie de volgende doelstelling van het programma:

Samen bruggen vervangen en behoefte verkennen, met als doel:Sfeerfoto 1

 • Betere bruggen
 • Sneller; bouw en onderhoud
 • Circulair
 • Adaptief/flexibel
 • Voorspelbaar
 • Goedkoop; aanleg en beheer

Basisprincipes co-creatie

Katja Oostendorp (De Bouwcampus), pitchte de beginselen van co-creatie. “Het klinkt logisch, maar toch is het belangrijk om te vermelden dat op De Bouwcampus co-creatie breed wordt opgevat als: in samenwerking iets creëren”, legde Katja uit. Bovendien is er geen receptenboekje, want ieder traject vraagt om een andere aanpak die je samen ontdekt. Er zijn wel een aantal basisprincipes:

 • Open vraag zonder zicht op oplossingsrichting (wat nu?)
 • Gelijkwaardigheid tussen partijen
 • Passie en kunde van professionals is de key, deelnemers leveren bijdrage op inhoud
 • Inbreng om niet, deelnemers acteren vanuit eigen belang
 • De Bouwcampus voert regie op het proces
 • Openbaar: de resultaten worden gepubliceerd op de website van De Bouwcampus
 • Iedereen mag aanhaken.

Sfeerfoto 2Ter illustratie van co-creatie werd de vernieuwingsopgave Grip op de Maas aangehaald. In deze opgave zijn diverse perspectieven uitgewerkt over de vervanging en renovatie van de zeven stuwen in de Maas. De resultaten van deze opgaven zijn in een Oogstboekje verwerkt, die van tevoren was toegestuurd aan de deelnemers van Stroomversnelling Bruggen. Waarna Katja hieraan toevoegde: “Over co-creatie moet je niet teveel vertellen, je moet het vooral ervaren!”. 


Co-creatie moet je ervaren

Dus was het tijd om op te staan en in groepjes zélf te co-creëren. In de eerste co-creatie sessie gingen de deelnemers uiteen in drie groepen: infrabeheerders, bouwers en kennispartners/adviseurs/overig. Ieder groepje schreef  de ambitie voor de opgave op een flip-over. Maar, de drie groepen mochten niet bij hun eigen flip-over beginnen. Zo schreven niet-infrabeheerders de ambitie van de infrabeheerders en zo verder. Deze opgave had tot doel om de belangen van de verschillende groepen bloot te leggen, omdat het goed is van elkaar te weten wat de verschillende groepen drijft om deel te nemen aan Stroomversnelling Bruggen. Daarna keerden alle groepjes naar hun eigen flap om door te strepen en aan te vullen op basis van wat de andere deelnemers hadden opgeschreven. 

In de tweede co-creatie sessie werden de groepjes juist gemixt om vanuit verschillende invalshoeken te brainstormen over welke elementen Stroomversnelling Bruggen zeker moet bevatten om de ambitie te realiseren. De gemixte groepjes vormden een voedingsbodem voor dynamische gesprekken en goede discussies. Met name ketensamenwerking, de hele opgave goed in beeld brengen en durf tonen waren onderwerpen die vaak naar voren kwamen. In de bijlage is het resultaat van de twee co-creatiesessie opgenomen.

Commitment

Aan het einde van de bijeenkomst vatte Egon de middag samen en werd deze geëvalueerd. Een van de deelnemers zij treffend: “Ik word onrustig van de eensgezindheid, zoveel eensgezindheid zou toch al veel eerder geleid moeten hebben tot meer samenwerking”.

Ook werd genoemd dat we meer cross-sectorale deelnemers zouden moeten betrekken bij de opgave, om ook vanuit andere sectoren input te krijgen. Deze opmerking werd door Egon en Katja ter harte genomen, maar de deelnemers werd ook gevraagd om na te denken welke andere partijen betrokken kunnen worden. 

Tot slot hebben vier deelnemers concreet commitment gegeven om samen met Katja en Egon de input te leveren voor de volgende bijeenkomst. Dit zijn Paul Waarts (Provincie Noord-Holland), Robert Koolen (Heijmans), Fred Jonker (SBRCURnet) en Henrie van Buuren (VolkerRail). Zij bereiden gezamenlijk, op basis van deze oogst, de volgende bijeenkomst voor.

Uitwerking van de flappen

Co-creatie sessie 1 
Wat zou de ambitie moeten zijn voor het programma Stroomversnelling Bruggen?

Resultaten 

Bouwers
1: Meerwaarde creëren
    - kennis
    - businessmodel
    - continuïteit
2: Eigen concepten
     - met partners
     - adviseurs/leveranciers
3: Onderscheidend zijn

Adviseurs/kennis/overig groep 1
1: Kennis bundelen en algemeen beschikbaar maken
2: Systeemintegratie
3: Innovaties, geslaagde introductie van een nieuw concept

Adviseurs/kennis/overig groep 2
1: Grote bijdrage aan reductie LCC-kosten & verhogen baten
2: Hoger rendement op kennis, verzilveren innovaties
3: Adviseren in alle fasen voor alle partijen

Infrabeheerders
1: Functioneel in een “mooi jasje”
2: Lagere kosten LCC
3: Minder hinder, doorstroom, LCC

Co-creatie sessie 2

Welke elementen zou Stroomversnelling Bruggen moeten bevatten om de ambitie te realiseren?

Resultaten

Groep 1
1. Overzicht geven van omvang van de markt
2. Leidende principes vaststellen, bijv:  LCC/TCO
3. Integraliteit bewaken: vormgeving, bereikbaarheid, hinder
4. Contractvorm/samenwerking
5. Evalueren/leren van o.a. pilots -> PvE
6. Durf om zaken anders aan te pakken
7. Gezamenlijk zoeken

Groep 2
1. Gezamenlijk trots
2. Gezamenlijk beeld van LCC
3. Samen bekijken wat de harde kaders zijn: open, helder, transparant
4. Elementen die het traject moet bevatten:

 • Onderzoek naar aantallen om tot optimalisatie te komen
 • Bespreken hoe om te gaan met concepten en erkenning van concepten
 • Hoeveel concepten naast elkaar
 • Hoe om te gaan met eigenaarschap

5. Cross sectoraal aanvliegen, uitdagen van andere sectoren bijv. ICT
6. LCC wel of niet gehele keten, t/m toeleveranciers
7. Kleinere partijen betrekken? MKB?
8. Welke onderdelen zijn uniek en welke standaard
9. Adaptief bouwen -> onzekerheden door veranderende eisen/wensen in de toekomst

Groep 3
1. Kwantificeren à extra middelen nodig | urgentie bepaling
     - Van grof naar fijn | totaal | per gebied | per concept
2. Commitment
     - Bestuurlijk | conceptueel - ontwikkelaars
      
Pilot per concept (serie van 5?)
Gehele traject!

Groep 4
1. Disaster experiment
2. Samenwerking
     - OG
     - Ketenpartners
3. Oplossingsvrij PvE
4. Volume | Herhaling | continuïteit
5. Innovatie
6. Producten