Matchmakers

Matchmakers

Bijeenkomst Eindhoven 4 november 2015

De regio Eindhoven is op technisch gebied een van de meest innovatieve gebieden van Nederland, waar veel op innovatie gerichte bedrijven zich hebben gevestigd. Door samen te werken met elkaar en met kennisinstellingen als de TU Eindhoven worden veel nieuwe producten ontwikkelt en op de markt gezet. De bekende Hightechcampus is hiervan een goed voorbeeld.

Geplaatst: 25 november 2015

Deel deze pagina

De gemeente Eindhoven wil ook zelf via haar eigen huisvesting een voorbeeld zijn op het terrein van duurzaamheid door innovaties. Dit wil zij onder meer doen door de renovatie en het beheer van 7 van hun eigen gebouwen, waaronder het stadhuis, op een geheel nieuwe manier aan te besteden. Ze zoeken daarbij niet zozeer bouwers en/of leveranciers, maar partners waarmee zij samenwerken. Het gaat Eindhoven daarbij niet alleen om de toepassing van “state of the art” technologieën van nu, maar ook om die van over 5 of 10 jaar. Hun eigen huisvesting als Living lab.

Pilotsteden
Om aan deze ambitie vorm te kunnen geven heeft Eindhoven zich samen met Barcelona en Birmingham aangemeld voor een programma van de EU waarbij zij pilotsteden zijn om met nieuwe vormen van aanbesteden de gewenste innovatie te realiseren. De aanbesteding is in 2013 gestart waarbij heel veel bedrijven zich aanmelden. Inmiddels zijn er na diverse dialoogrondes 3 consortia van bedrijven over. Tweede kwartaal 2016 volgt naar verwachting de gunning.

Door de industrie worden veel nieuwe producten ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de verbetering van de huisvesting en het management daarvan. Het blijkt dat deze nieuwe producten veel minder dan mogelijk en wenselijk worden toegepast. Onbekendheid met deze producten bij opdrachtgevers, gebruikers maar ook leveranciers van huisvesting zijn daarvoor een belangrijke oorzaak. Dit effect wordt versterkt doordat de veelal gehanteerde aanbestedingsvormen niet tot de toepassing van innovaties uitnodigen.

Fieldlabs
De ministeries van EZ, BZK en I&M onderkennen de hiervoor geschetste problematiek. Zij hebben in het door hen geëntameerde programma “Transitie in Bouw” ook het vraagstuk omtrent de toepassing van innovaties in zgn “Smartbuildings” opgenomen. In dit kader is door de FME, en bij hun aangesloten bedrijven, het initiatief genomen om te kijken of er niet voor verschillende soorten gebouwen fieldlabs kunnen worden ingericht. In deze fieldlabs kan met innovatie, en de toepassing daarvan, worden geëxperimenteerd en het effect daarvan op primair proces zichtbaar worden gemaakt.

De wijze waarop de gemeente Eindhoven haar renovatie en beheer van de 7 gebouwen wil vormgeven biedt een uitgelezen kans om een fieldlab vorm te geven en te kijken of hun aanbestedingsvorm kansen biedt om de toepassing van innovatie te bevorderen. De gemeente bleek daartoe bereid en heeft aan de drie overgebleven consortia gevraagd met voorstellen te komen hoe zij in samenwerking met bedrijven uit de achterban van de FME denken een fieldlab vorm te geven.

Samenwerken is de sleutel
Woensdag 4 november vond een zogenaamde matchmakingbijeenkomst bijeenkomst plaats in het Stadhuis van Eindhoven. Hier hielden 10 door consortia geselecteerde bedrijven uit de FME-achterban pitches over wat zij kunnen bijdragen aan de gebouwen als living lab. Het betrof zowel een paar grote internationale spelers als een aantal zeer innovatieve MKB bedrijven. De bedrijven werd niet alleen gevraagd welke producten en technieken zij nu kunnen bijdragen, maar vooral ook of zij met consortia willen investeren in de verdere ontwikkeling van innovaties de komende 15 jaar. Uit deze pitches bleek dat er al heel veel mogelijk is, dat er grote potenties zitten in diverse technologieën en dat bedrijven vaak erg complementair zijn. Duidelijk werd dat de sleutel ligt in de wijze waarop bedrijven onderling en met opdrachtgever samenwerken. Het gaat daarbij niet om een opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie maar vooral om partnerschap.

De Bouwcampus en FME komen met een plan hoe we deze werkwijze gaan volgen en een bredere toepassing kunnen geven. Dit plan bespreken we in de derde ronde tafelbijeenkomst Transitie in de Bouw op 20 januari 2016.

Louk Heijnders, De Bouwcampus
November 2015