• Start
  • Nieuws
  • Fieldlabs als impuls voor een beter schoolklimaat

Fieldlabs als impuls voor een beter schoolklimaat

Fieldlabs als impuls voor een beter schoolklimaat

Demografische ontwikkelingen, een gebrekkig binnenklimaat en onvoldoende licht op scholen zijn belangrijke aspecten als het gaat om de ontwikkelingen en prestaties in het basis-en voortgezet onderwijs. Hoe kunnen we onderwijsvernieuwing stimuleren? Op 21 oktober sprak Louk Heijnders van De Bouwcampus met Didier Dohmen van Boor (openbaar onderwijs Rotterdam) over participatie in fieldlabs om vernieuwing in het onderwijs te faciliteren.

Geplaatst: 10 november 2015

Deel deze pagina

ONTWIKKELINGEN IN HET SCHOOLKLIMAAT

In het basis- en voortgezet onderwijs zitten leerlingen in gebouwen die doorgaans rond de 40 jaar oud zijn en niet of nauwelijks zijn gerenoveerd. Hierdoor sluiten veel van deze gebouwen niet meer aan bij de functionele behoeftes van de gebruikers. Meer dan 80% van de gebouwen heeft bijvoorbeeld problemen met het binnenklimaat, maar ook de kwaliteit van licht en akoestiek zijn vaak niet voldoende. Bovendien hebben zij vanwege slechte isolatie en verouderde installatie een hoog energieverbruik. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een gebrekkig binnenklimaat en gebrekkig licht negatieve effecten hebben op schoolprestaties. Deze gebreken kunnen de schoolprestaties tot wel 25% verslechteren.

Naast de mankementen aan de fysieke kwaliteit van veel scholen zijn er ook demografische ontwikkelingen die invloed hebben. De leerlingenaantallen zijn op landelijk niveau de afgelopen 15 jaar relatief stabiel geweest, terwijl er vanwege de ontgroening de komende periode een daling zal zijn. Er is dus sprake van een te grote kwalitatief slechte huisvestingsvoorraad die gesaneerd moet worden. Naast deze landelijke ontwikkelingen heeft Rotterdam zelf op het terrein van onderwijs ook verschillende uitdagingen. Verhoging van onderwijsniveau, wegwerken van taalachterstanden of reductie van schooluitval zijn daarvan voorbeelden. De laatste jaren stijgen op vrijwel alle niveaus de onderwijsresultaten, maar er is nog veel werk te verzetten. Gemeente wil met schoolbesturen fors gaan investeren in het onderwijs. Dit betekent ook nieuwe onderwijsconcepten en samenwerking met andere organisaties gericht op de ontwikkeling van de jeugd.

Door de industrie worden veel nieuwe producten ontwikkeld. Deze producten kunnen bijdragen aan de verbetering van de huisvesting en het management daarvan. Deze kunnen daarmee ook bijdragen aan de ontwikkeling van het primaire proces en daarmee ook hiervoor genoemde onderwijsvernieuwing stimuleren. Het blijkt dat deze nieuwe  producten veel minder dan mogelijk en wenselijk worden toegepast. Onbekendheid met deze producten bij opdrachtgevers, gebruikers en leveranciers van huisvesting zijn daarvoor een belangrijke oorzaak. Dit effect wordt versterkt doordat de veelal gehanteerde aanbestedingsvormen niet tot de toepassing van innovaties uitnodigen.

FIELDLABS

Om in te spelen op bovengenoemde heeft de ondernemersorganisatie voor technologische bedrijven, de FME, en bij hun aangesloten bedrijven het initiatief genomen om te kijken of er niet voor verschillende soorten gebouwen fieldlabs kunnen worden ingericht. Hiertoe worden schoolbesturen, gemeentes maar bijvoorbeeld ook het ministerie van OCW benaderd. Via fieldlabs, die ingericht zijn als klaslokalen, kan namelijk worden verkend welke mogelijkheden er zijn om vernieuwingen in het onderwijs te faciliteren. Voor het succes hiervan is het van belang dat schoolbesturen participeren door gebruik te maken van de fieldlab. Didier Dohmen van Boor sprak zijn enthousiasme uit over de fieldlabs en gaat met andere schoolbesturen overleggen hoe Boor kan bijdragen bij de totstandkoming van een fieldlab. De komende tijd worden meerdere partijen benaderd om deel te nemen aan dit experiment.

Concreet is het doel van een fieldlab om:

  1. te experimenteren met de toepassing van nieuwe producten en systemen om de kwaliteit   van gebouwen voor het onderwijs te verhogen;
  2. de toegevoegde waarde van innovatie in huisvesting voor vernieuwingen en verbetering van onderwijs te onderzoeken en te vergroten.
  3. de bekendheid van schoolbesturen en gemeentes met nieuwe mogelijkheden te vergroten;
  4. de kwaliteit en toepasbaarheid van nieuwe technologieën te verbeteren en de integratie van verschillende systemen te bevorderen
  5. te onderzoeken welke belemmeringen moeten worden weggenomen om toepassing van nieuwe technologieën te vergroten.

Door Jacqueline Klaver, Junior Procescoördinator bij De Bouwcampus